Our Team | Prepleaf

Our Team

LinkedIn
Ankit Agrawal
LinkedIn
Aman Singhal
LinkedIn
Amit Saharan
Ram kumar

Academic Partner: MyPrepzone

Jay Palnitkar
Rajat Singh
Abhilasha Swarup
Prashant S. Chauhan
Shiv Parashar