Our Team | Prepleaf

Our Team

Ankit Agrawal
Aman Singhal
Amit Saharan

CAT Academic Partner: MyPrepzone

Shubham Ranka
Rajat Singh
Prashant S. Chauhan
Prabinu Kabra
Jay Palnitkar